Πληροφορίες για τα χλωρά κλαδέματα στην ποικιλία αμπέλι «ντεμπίνα»

Έχει θετική επίδραση η εδαφοκάλυψη στην καλλιέργεια της φράουλας;
24 Οκτωβρίου, 2020
Ποιες είναι οι χρήσεις του σουσαμιού;
24 Οκτωβρίου, 2020

Τα κυριότερα χλωρά κλαδεύματα που γίνονται στο αμπέλι είναι το «βλαστολόγημα» και το «κορυφολόγημα».
Τα χλωρά κλαδεύματα γίνονται για τους εξής λόγους:
• τη διόρθωση μερικών κακών χειρισμών που έγιναν με το χειμερινό κλάδεμα των πρέμνων
• την εξισορρόπηση μεταξύ βλάστησης και παραγωγής, ώστε η βλάστηση που θα αναπτυχθεί να έχει την δυνατότητα να θρέψει τους καρπούς και να δώσει καλής ποιότητας σταφύλια
• την εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών άνθησης και γονιμοποίησης,
• την απόκτηση υγιών κληματίδων και εύρωστων πρέμνων με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα των παραγομένων σταφυλιών.
Το βλαστολόγημα γίνεται τον Απρίλιο – Μάιο, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10-20 εκατ. με σκοπό:
Την απομάκρυνση των βλαστών που φύονται από τον κορμό και οι οποίοι συνήθως δεν είναι καρποφόροι.
Την απομάκρυνση των βλαστών από την κόμη των πρέμνων που προέρχονται από οφθαλμούς που δεν βλάστησαν το προηγούμενο έτος ή από μη καρποφόρους οφθαλμούς του ετήσιου ξύλου.
Με την ολοκλήρωση του βλαστολογήματος, στα κυπελλοειδή σχήματα, δένονται οι βλαστοί μεταξύ τους με χόρτο, προκειμένου να προστατευθούν από ζημιές που τυχόν προκληθούν από τον αέρα.
Το κορυφολόγημα αφορά την απομάκρυνση της τρυφερής κορυφής και γίνεται λίγο πριν την άνθηση του αμπελιού και αποσκοπεί στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών καρπόδεσης και στη συνέχεια καλύτερης διατροφής των σταφυλιών. Δεν πρέπει να γίνεται πολύ αυστηρό κορυφολόγημα επειδή τότε, το εναπομείναν τμήμα του βλαστού φέρει ολιγάριθμα φύλλα τα οποία δεν επαρκούν ώστε να τροφοδοτήσουν τα σταφύλια του βλαστού και να παραχθεί ικανοποιητική παραγωγή.